Winkelwagen

Herroepingsformulier

Formulier voor herroeping

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de aankoop wilt herroepen)

Aan:       

Smeerolieonline.nl
Het Palet 1B
1906 CJ Limmen
[email protected]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de aankoop van de volgende producten: (aanduiding product)

herroep/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

(Naam consumenten(en))

(Adres consument(en))

 

(Handtekening) consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
* U kunt dit formulier kopieren en plakken in uw mail of naar een ander bestand en naar ons toe sturen per post